سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

دفتر نظارت و پشتيباني فني
شرح وظایف دفتر نظارت :
• آگاهی کامل از خط مشی کیفیت شرکت و ارائه راهکارهایی در راستای اجرای خط مشی
• بررسی و هماهنگی گزارش نقصهای ارسالی از امور بهره برداری به کارشناسان مربوطه در دفتر نظا رت
• مسئولیت پیگیری دستورالعمل چگونگی گردش گزارش نقص
• هماهنگی با روسای گروه مربوطه برای نظارت جهت بازرسی روزانه ، هفتگی ، ماهیانه ، سالیانه و تعمیرات اساسی
• تائید صورت وضعیت ماهیانه شرکت تعمیرات و دیگر شرکتها و ارسال به معاونت مهندسی ونظارت فنی
• تائید گزارش نقصهای رفع نقص شده توسط شرکت تعمیرات
• هماهنگی جهت دریافت قطعات یدکی از انبارهای شرکت و تحویل به شرکت تعمیرات
• هماهنگی و تائید فرم مخصوص قطعات یدکی که در انبار موجود نمیباشد و ارسال به معاونت مهندسی ونظارت فنی
• هماهنگی و تائید لیست حضور و غیاب و اضافه کاری و مرخصی و ماموریت کارکنان نظارت و ارسال به کارگزینی
• نظارت و همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی کارکنان دفتر نظارت
• تشکیل جلسه با کارکنان دفتر نظارت
• برنامه ریزی خروج واحدها جهت پیگیری گزارش نقصها بصورت ماهیانه و سالیانه طبق لیست ارسالی از معاونت بهره برداری
• تائید فرم گزارش نقصهای انجام نشده گرو ههای نظارت با ذکر دلیل و ارسال به معاونت مهندسی ونظارت فنی
• مسئولیت پیگیری و اجراء روش اجرایی فرایند برنامه ریزی و نظارت فنی در تمام بخشها ی تحت سر پرستی
• همکاری در تدوین و دستیابی به اهداف کلان شرکت
• همکاری با نماینده مدیریت در اجرای ممیزی
• در صورت لزوم انجام سایر وظائف محوله