سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

اداره طرح و پروژه و آرشيو فني

شرح فعالیت
 
• بررسی وشناسایی طرحها وپروژه های شرکت تولید
• تشکیل جلسات فنی مهندسی جهت پروژه های نیروگاهی وپایداری
• جمع بندی وارائه پروژه های پیشنهادی کلی
• برآورد ریالی وهزینه اجرایی پروژهای پیشنهادی
• اولویت بندی پروزه ها بر اساس ضرورت اجرا
• تهیه جداول شرح عملیات اجرایی پروژه ها و در صد بندی پیشرفت فیزیکی
• ارائه شرایط خصوصی قرارداد با توجه به موقعیت خاص نیروگاه
• هماهنگی با بخش قرارداد های معاونت مالی شرکت جهت صدور یک قرارداد
• مکاتبات با شرکتهای تایید شده جهت خرید یا انجام مفاد قرارداد وتهیه پیش فاکتورها
• تشکیل جلسات توجیهی با کارشناسان فنی معاونت بهره برداری سازمان برای انجام پروژه ها
• پیگیری مراحل مختلف یک قرارداد وبررسی صورت وضعیتهای صادره
• تهیه ؛ تدوین وتشکیل صورتجلسات مختلف کارگاهی
• تهیه صورتجلسه تحویل موقت وتحویل دایم قرارداد
• بررسی گزارش از پیشرفت فیزکی عملیات یک پروژه در حال انجام
• حفظ ونگهداری نقشه ها؛اسناد ومدارک فنی شرکت
• طراحی وتهیه نقشه های مختلف بنا به ضرورت
• نظارت برروند عملیات وهماهنگی با برنامه تدوین شده پروژه ها