سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

دفتر مطالعات و برنامه ريزي فني

اهم برنامه های دفتر فنی :

تجزیه و تحلیل داده های بازرسی فنی به صورت نمودار سالیانه و وضعیت خرابی ها و مکانیزه کردن آنها
تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی جدید
تغییر و بهینه کردن دستور العملهای قدیمی تعمیرات
برنامه ریزی و زمانبندی اورهالهای سالیانه واحدها با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری
تهیه شناسنامه برای اجزاء اصلی نیروگاه و کلیدخانه
انجام تستهای جدید برای تعمیرات و بازرسی تجهیزات و قطعات
تهیه مقالات فنی با توجه به مشکلات و موارد مورد نیاز در نیروگاه


شرح فعالیت دفتر مطالعات و برنامه ریزی


فعالیتهای اصلی دفتر مطالعات و برنامه ریزی ( دفتر فنی ) به سه بخش اصلی تقسیم می شود که هر بخش شامل شاخه های دیگری می باشد .
سه بخش اصلی عبارتنداز :
• برنامه ریزی ، اجرا، کنترل و نظارت بر کلیه امور فنی جاری سد و نیروگاه .
• فعالیتهای کلی جهت پیش بینی و مطالعات مورد نیاز برای نگهداری و بهینه سازی تجهیزات سد و نیروگاه .
• فعالیتهای جانبی در خصوص آموزش ،برگزاری سمینارها ، قراردادها و حوادث غیر مترقبه در داخل و خارج شرکت .
با توجه به سه بخش اصلی تعریف شده در بالا مواردی به شرح ذیل از اهم فعالیتهای دفتر فنی می باشند .
• بازرسی و کنترل از کلیه تجهیزات اصلی و جانبی سد و نیروگاه .
• کنترل و تدارکات مورد نیاز در خصوص تعمیرات دوره ای واحدها .
• هماهنگی با شرکت تعمیرات، معاونت بهره برداری و تهیه برنامه و اولویت بندی در خصوص تعمیرات دوره ای و موردی.
• برنامه ریزی و پیگیری جهت نوسازی و بهینه سازی تجهیزات نیروگاه .
• برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت تعمیرات اساسی واحدها.
• انجام یا نظارت بر انجام انواع تستهای تخصصی مربوط به تجهیزات نیروگاه .
• نصب و راه اندازی تجهیزات جدید .
• تهیه دستورالعمل پس از راه اندازی تجهیزات و تحویل به معاونت بهره برداری.
• هماهنگی ،برنامه ریزی ، نظارت و بازرسی کلیه قطعات خریداری شده و بازسازی شده .
• همکاری با تدارکات و امور پشتیبانی و قراردادهای فنی شرکت .
• همکاری با انبارها و کنترل موجودی قبل و بعداز دوره های تعمیراتی .
• انتصاب مدیر پروژه های فنی نیروگاهی .
• بازبینی کلیه نقشه ها و دستور العملهای فنی .
• رده بندی پیمانکاران ، تأمین کنندگان و فروشندگان معتبر.
• انجام بازرسی های فنی کلیه قطعات در حال ساخت .
• نظارت و نگهداری بر سیتم آبرسانی منطقه سد دز
• تهیه سوابق تعمیراتی و تعویض تجهیزات و قطعات نیروگاه .
• تهیه گزارشات فنی و تخصص مربوط به تعمیرات و اتفاقات .
• برگزاری سمینارهای تخصصی فنی و مهندسی .
• آموزش پرسنل جدید برای بخشهای فنی و بهره بردای .
• تشکیل تیمها و گروههای تخصص در کارهای خاص و حوادث غیر مترقبه .