سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تماس با ما


نشانی ایران-خوزستان-اندیمشک-شرکت تولید وبهره برداری سد و نیروگاه دز
صندوق پستی 174-64815
تلفن 7_9861-42675356+
تلفن فاکس 9861-42675354+
مرکز مخابرات 7_9861-42675356+
پست الکترونیکی info@dezdam.co.ir

صندوق دریافت نظرات پیشرفته