دوشنبه 23 تیر 1399
تماس با ما

نشانی ایران-خوزستان-اندیمشک-شرکت تولید وبهره برداری سد و نیروگاه دز
صندوق پستی 174-64815
تلفن 9821-88779203+،98641-3229029+
تلفن فاکس 9861-42675354+
مرکز مخابرات 7_9861-42675356+
پست الکترونیکی info@dezdam.co.ir
 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته