سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

كاركنان و رفاه

معرفی :

این قسمت طبق نمودارسازمانی،مستقیما ًزیرنظرمعاونت مالی پشتیبانی شرکت انجام وظیفه می نماید .
درنمودارسازمانی این قسمت؛ تعداد چهار پست سازمانی تحت عناوین ذیل منظورشده است:
• رئیس قسمت کارکنان ورفاه
• کارشناس بازنشستگی ورفاه
• کارشناس مسئول پرسنلی
• مسئول خدمات پرسنلی
این قسمت براساس رسالت ووظایف خودکه ریشه درمدیریت منایع انسانی داردسعی داردبنا به اقتضای وظیفه وبراساس اصول علمی متناسب با فرهنگ سازمانی درزمینه منابع انسانی سازمان؛ فعالیت های خودراطراحی و اجرا نماید.

اهداف کلی:

- تلاش جهت قانونمند سازی و اجرای مناسب مقررات و آئین نامه های مربوط به مواد قانون کارکشور.
- تلاش جهت فراهم آوردن فرصتی برای مشارکت کارکنان دراصلاح رویه ها وخط مشی های اداری وسازمانی واشاعه فرهنگ مدیریت منابع انسانی.
- مطالعه و بررسی دائمی در زمینه ساختار نیروی انسانی واحدهای ستادی و اجرائی سازمان به منظور تامین و ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی .
- ایجادفضای مناسب جهت تبادل اطلاعات ،تجربیات،ایده ها وبررسی فرایندارتباطات بین مدیریت وکارکنان.
- مطالعه مستمر در زمینه شناخت نیازهای پرسنلی و استخدامی سازمان و ارائه پیشنهادات لازم به مقامات ذیربط .
- بررسی وتجزیه وتحلیل نتایج دوره های آموزشی به منظور بهبود و اصلاح برنامه های آموزش .
- همکاری و هماهنگی کامل با سازمانها و دستگاههای مافوق بویژه در اموراداری و پرسنلی .
- تلاش جهت اجرای سیاست های تعدیل نیروی انسانی دربخشهای موردنظر .

وظایف کلی:

گزینش پرسنل:

* پس ازصدورمجوزاستخدام ازسوی مراجع ذیصلاح قسمت کارکنان باهمکاری هسته گزینش،مراحل لازم راانجام خواهد داد.

معاینات بدو استخدام :

* که ازطریق سازمان تامین اجتماعی بمنظوراطمینان از میزان سلامتی کامل شخص دررابطه با شغل مورد نظرصورت می پذیرد.
تشخیص هویت به وسیله مراجع ذیصلاح.
* تطبیق مدارک وتائید فرد موردنظربه لحاظ نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری دردادگاهها ومراجع قضائی .

صدور احکام پرسنل شامل :

* (استخدام؛اضافه حقوق سالانه ؛ترفیعات ؛انتصابات ؛آموزشی ؛انتقال ،بازنشستگی ؛بازخریدی وغیره........... ).

صدوراحکام مرخصی وماموریت :

* که پس ازصدوروتائید ازطرف مافوق وقسمت کارکنان ورفاه قابل محاسبه وپرداخت خواهد بود .

برقراری کمک هزینه های مختلف:(شامل)
 
* کمک هزینه های ازدواج پرسنل و فرزندان آنها.
* کمک هزینه های تحصیلی کارکنان در مقاطع تحصیلات دانشگاهی .
* کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان ازسطح ابتدایی تا تحصیلات دانشگاهی.
* کمک هزینه های فوت بستگان درچه یک پرسنل طبق آئین نامه های مربوطه .
* کمک هزینه های مسکن و اولاد .
* سایر موارد.

معاینات ادواری پرسنل :

*که هرساله بمنظورآگاهی از سلامت کارکنان ازطریق عقد قراردادبایکی ازآزمایشگاههای سطح شهرستان انجام می شود .

ارزشیابی عملکرد کارکنان:

* که هرساله توسط مدیران قسمتهاصورت می گیردوپس ازتائیدمدیرعامل شرکت و قسمت کارکنان ورفاه درمواقع لزوم ازآن استفاده می شود.

کمیته طبقه بندی وارزشیابی مشاغل شرکت :

*طبق ضوابط این کمیته مرجع رسیدگی به مشکلات پرسنل درخصوص اجرای طرح طبقه بندی بوده ومتشکل ازدونفرنماینده مدیریت ؛یک نفرنماینده سرپرستان ودونفر نماینده کارکنان میباشد.
 
آمار و گزارشات پرسنلی:

*که به طورماهیانه به قسمتهایی نظیر امورکارکنان، برنامه ریزی ومعاونت منابع انسانی سازمان آب وبرق خوزستان ووزارت نیروارسال میگردد.
 
بازنشستگی وبازخریدی:

*پیگیری جهت اخذ مجوزهای لازم برای کلیه کارکنانی که قصد دارندازطرح های بازنشستگی وبازخریدی استفاده نمایند.

بیمه های مازاد درمانی ازطریق بیمه ایران شامل:

* بیمه عمرو حوادث کارکنان دولت
* بیمه عمرو حوادث تکمیلی
* بیمه مازاد درمان

حضوروغیاب :

*که بوسیله دستگاه مربوطه انجام میشودودرپایان ماه کارکردماهیانه پرسنل تهیه وبااطلاع مراجع مافوق ارائه می گردد.

مکاتبات :

*درصورت نیازبا سازمان های داخلی وخارج ازشرکت همچون سازمان تامین اجتماعی ؛اداره کارواموراجتماعی وغیره.........
شرکت درسمینارها ودوره های آموزشی:
*با توجه به اهمیت نیروی انسانی ضروریست ازطریق شرکت در جلسات وسمینارهای مربوط به منابع انسانی اطلاعات جدیدراکسب نمود.

بانک اطلاعاتی پرسنل :

*که با توجه به نرم افزارهای کامپیوتری موجود جهت بهره برداری درمواقع ضروری تهیه گردیده است.

بایگانی مکانیزه:

* کلیه پرونده های پرسنلی بمنظور دسترسی ونگهداری به شیوه مناسبی درفایل های گردون بایگانی گردیده اند.

اطلاع رسانی به کارکنان :

*کلیه اطلاعات پرسنلی ازطریق نماینده کارکنان؛مدیران واحدهاوجلساتی که دراین خصوص گرفته میشود به کارکنان منعکس میگرد.ه