سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

اهم وظايف حسابداري


شرح وظایف امور مالی
 

شناخت، بررسی و تحلیل سیاستهای شرکت در امور مالی انجام برنامه‌ریزی امور مالی در راستای سیاستها و خط‌مشی‌های شرکت اقدام در جهت تأمین اعتبارات و همچنین بررسی و اظهار نظر در مورد هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای ثبت و نگهداری اسناد و اوراق بهادار انجام تجزیه و تحلیل ‌های کارشناسی در شقوق مختلف امور مالی ارجاعی، شناسایی مشکلات و نارسائیها بررسی دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و فرم‌ها و تهیه، پیشنهاد اصلاحی و به تصویب رساندن دستورالعملها، رویه‌ها و روشهای مناسب برای بهینگی فعالیتهای امور مالی و جاری ساختن مصوبات در سطح شرکت نظارت بر انجام و اجرای رویه‌ها، روشها و مصوبات مالی در سطح شرکت تدارک ساز و کارهای مناسب برای انجام امور حسابداری و کنترل حسابها، اجرای عملیات حسابداری در سطوح ذیربط و نظارت بر عملیات مشابه تهیه و تنظیم گزارش‌های مربوط به عملکردهای مالی، ترازنامه‌ها، اظهارنامه‌های مالیاتی و بیمه، گزارش‌های تحلیلی و نوبه‌ای و اسناد مالی از فعالیتهای انجام شده بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های مالی و ارائه به موقع آنها به مراجع ذیربط و اخذ مفاصاحساب اخذ صورتهای مالی شرکت و اظهار نظر و کنترل‌های لازم به منظور درستی و صحت عملکرد و امور مالی در شرکت اخذ صورت حساب‌های مربوط به تولید برق از واحد ذیربط به منظور انجام بررسیها و کنترلهای لازم آنها و تنظیم اسناد مالی و ارائه صورت وضعیتهای دوره ای به سازمان آب و برق خوزستان انجام کنترل‌های لازم به منظور حصول اطمینان از کسب منابع مالی تحقق یافته اعم از بودجه شرکت و منابع داخلی و پرداخت‌های صورت گرفته اشخاص حقیقی و حقوقی انبارگردانی سالانه (فیزیکی و ریالی) بر اساس دستورالعمل‌های ذیربط و قیمت‌گذاری و نگهداری اقلام برگشتی به انبار ارائه گزارش و انعکاس‌های لازم در زمینه محاسبة ارقام اموال در حال بهره‌برداری و استهلاک‌های سالیانه بر اساس دستورالعمل‌هاانجام امور مربوط به حسابداری شرکت در ارتباط با نگهداری حسابهای اموال و دارائی‌ها و ثبت و نگهداری حساب اموال و انبار به صورت به هنگاماخذ و وصول مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز آن به حسابهای درآمدی شرکتاستقرار، نگهداری و استفاده از سیستم‌های مکانیزه مالی (صدور سند، دفترداری،خزانه داری ، کنترل بودجه و اعتبار، حقوق و دستمزد و ...) و بهبود مستمر سیستم‌هاانجام امور مالی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان