سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

نگارخانه

 
عکس بازدید های نوروزی از سد و نیروگاه دز - 1391