چهارشنبه 15 مرداد 1399
تاریخ 1398/09/24         ساعت 10:05:30     گروه خبری

 
 
دوره آموزشی پایش و علاج بخشی انواع درز و ترک سدها ( بتن های حجیم ) باحضور مسئولین و کارشناسان پایداری سدهای دز ، شهید عباسپور و کارون 3 در محل سد و نیروگاه دز برگزار شد.
این دوره طی قرارداد طرح رفتارنگاری و رفتار سنجی سدهای استان خوزستان فی مابین سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به مدت دو روز ( 19 و 20 آذرماه سال جاری ) برگزار شد.
این دوره با هدف آشنایی بهره برداران با انواع درز و ترک در بتن ، خصوصاً بتن های حجیم ماننده سازه سدها شامل بررسی عوامل پیدایش ، شیوه دسته بندی و تفکیک، پایش و ... همراه با مقدمات شیوه های علاج بخشی و ترمیم برگزار گردید.