سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/07/17         ساعت 10:55:53     گروه خبری


 
اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز روز 30 شهریورماه سال جاری آغاز شده است.
عملیات اورهال سالیانه سال 98 پس از از اخذ مجوزهای های لازم و هماهنگی های بعمل آمده با دیسپاچینگ ملی ، بازار برق کشور و سازمان آب و برق خوزستان ، همچنین هماهنگی واحدهای مختلف شرکت های تولید و تعمیرات ، مطابق برنامه زمابندی شده روز شنبه 30 شهریور سال جاری با خروج واحد شماره 5 از مدار تولید آغاز گشت.