سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

اداره تحقيقات ، آموزش و بهبود مديريت

چاپ
 
شرح فعالیت های واحد تحقیقات، آموزش و بهبود مدیریت :

1- آگاهی کامل از خط مشی کیفیت شرکت و اجرای آن .
2- بررسی و نظارت بر چگونگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت براساس نظام نامه و خط مشی کیفیت با تشکیل تیم های ممیزی و برگزاری ممیزی های داخلی .
3- به روز آوری و ثبت تغییرات روشهای اجرایی و فرم های تعریف شده درنظام کیفیت با هماهنگی واحدهای مربوطه و اطلاع رسانی در سطح شرکت جهت استفاده از آخرین ویرایش ها.
4- برگزاری سالانه ممیزی شخص ثالث و همکاری با ممیزان شرکت ممیزی شونده .
5- ارتباط با واحد تحقیقات سازمان آب وبرق خوزستان و پیگیری پروژه ها و تحقیقات علمی کارکنان شرکت.
6- تهیه عملکرد سالانه شرکت .
7- بررسی نظام جامع آموزش شرکت و تغییرات ابلاغی آن .
8- بررسی آمار پرسنل شرکت و تعیین کد شغلی و دوره های مندرج در هر کد و تطبیق با شرایط احراز پست کارکنان .
9- بررسی دوره های طی شده به منظورجلوگیری ازبرگزاری دوره های تکراری و غیر ضروری .
10- نیاز سنجی آموزشی پرسنل با هماهنگی مدیران واحدها به منظورتعیین دوره های اثربخش دررفع نیازهای کاربردی شرکت و پیشنهاد تقویم آموزشی به مدیرعامل شرکت.
11- برگزاری دوره ها ،کارگاههای و سمینارهای آموزشی با توجه به اولویت های مشخص شده .
12- اجرای دوره هاو کارگاههای آموزشی مشترک با شرکت تعمیرات دز در مرکز آموزش سددز.
13- تعیین میزان ارزشیابی و اثر بخشی دوره های آموزشی .
14- ارتباط با موسسات مختلف آموزشی و شناسایی مراکزمعتبر آموزش دوره های وزارت نیرو در رشته های مختلف .
15- همکاری با دفاترارتباط با صنعت دانشگاههای مختلف بوسیله پذیرش و آموزش دانشجویان کارآموز با همکاری مدیران و کارشناسان واحدهای اداری و فنی شرکت.
16- بررسی و تائید صورت وضعیت ارسالی از موسسات برگزار کننده دوره های آموزشی شرکت .
17- تهیه آمارهای مختلف آموزشی .
18- نظارت بر فعالیتهای مربوط به کتابخانه ، تحویل کتاب به همکاران .

اهم برنامه های واحد تحیقیقا ت، آموزش و بهبود مدیریت :

1- تهیه عملکرد شرکت
2- تشکیل کلاسهای کارآموزی .
3- اجرای دوره های آموزشی تخصصی براساس اولویت ها، نفر ساعت مصوب، بودجه آموزشی و سایر ملزومات دوره ها ی پیش بینی شده پس از تائید و ابلاغ مدیرعامل .
4- تعیین اثربخشی دور های اجرا شده .
5- تلاش در جهت اجرای دوره های اثربخش و کم هزینه با اقداماتی مانند : انتخاب مراکزآموزشی با کیفیت ، استاد مجرب و برگزاری دوره در محل شرکت .
6- برگزاری ممیزی داخلی .
7- تعیین شرکت ممیزی شونده با توجه به اتمام قرارداد سه ساله با شرکت مرزبان کیفیت .
8- برگزاری ممیزی شخص ثالث .