سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

واحد حقوقي و قراردادها

چاپ
شرح فعالیت های واحد حقوقی و قراردادها:

1- ثبت دادخواست و لوایح دفاعیه و اخذ نظریات کارشناسان ذیربط
2- همکاری با کارشناسان رسمی دادگستری در مواقع لزوم و همچنین همکاری با نیروی انتظامی در اجرای احکام صادره له شرکت
3- تهیه و تنظیم شکایات و دادخواستها ،لوایح و اظهارنامه ها
4- انجام اقدامات اولیه مربوط به اسناد لازم الاجرا در مراجع ثبتی
5- شرکت در جلسات اجرای قرارهای کارشناسی ،معاینه و تحقیق محلی
6- مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و هماهنگی برای تنظیم اسناد رسمی مربوطه
7- پیگیری و مراجعه به دفاتر داخلی شرکت جهت هماهنگی جلسات
8- ارائه روش های قانونی فروش و واگذاری اراضی و املاک و اموال مازاد شرکت
9- ارائه مشاوره و پشتیبانی حقوقی واحدهای شرکت و پاسخگویی به استعلامات حسب الارجاع مقام مافوق و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردمی
10- هماهنگی برگزاری جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده)
11- ارزیابی پیمانکاران جهت انجام پروژه ها در قالب قرارداد
12- برگزاری مناقصات و انجام امور مربوط به مزایدهاهم برنامه های واحد حقوقی و قراردادها:

1- خلاصه وظایف:
انجام امور مربوط به خرید اراضی و انجام تشریفات اداری و قانونی با رعایت الزامات و انجام امور حقوقی - دعاوی و تهیه و تنظیم شکایات و دادخواست و طرح و اعلام دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از پرونده های مطروحه علیه شرکت و مراجعه به دادگستری و پاسگاه در محدوده عملیات شرکت – تهیه و تنظیم قراردادها و مطابقت آنها با موازین حقوقی