یکشنبه 11 خرداد 1399
مديريت محتوا
چاپ

دفتر فن آوری اطلاعات

mohaghegh.mehrdad@dezdam.co.ir

bozorgi.shahrokh@dezdam.co.ir

gerami.nozhat@dezdam.co.ir

vafajo.reza@dezdam.co.ir

info@dezdam.co.ir