یکشنبه 11 خرداد 1399
مديريت محتوا
چاپ
ایمیل پرسنل واحد بهره برداری

 

cheraghi.reza@dezdam.co.ir

jalilnia.siamak@dezdam.co.ir

maleki.behrooz@dezdam.co.ir

namavar.reza@dezdam.co.ir

namdari.mehdi@dezdam.co.ir

jafari.negin@dezdam.co.ir

sabahi.mohamad@dezdam.co.ir

taatizadeh.mohamad@dezdam.co.ir

jodaki.mirabas@dezdam.co.ir