سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/04/09         ساعت 16:02:31     گروه خبری news

اعمال محدودیت تردد در جاده سدز
اعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدزاعمال محدودیت تردد در جاده سدز