سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

نگارخانه

 
عکس بازدیدهای نوروزی از سد و نیروگاه دز-1393