سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/03/11         ساعت 09:58:46     گروه خبری news

تصویر


دوره آموزشی یک روزه  برنامه ریزی برای بهبود بهره وری در سد و نیروگاه دز برگزار شد.
 این دوره مدیریتی با اجرای  استاد رضا جوشن  و حضور بیش از 50 نفر از معاونت ها، مدیران و سطوح سرپرستی شرکت های تولید و تعمیرات دز در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد. تعریف سطوح سازمانی ، چالشهای مدیران و همچنین مهارت های فردی واجتماعی و ارتباطی برای مدیران در سطوح مختلف ( عملیاتی /  میانی/ ارشد)  از سرفصل های این دوره بود.
سپس در رابطه با بهره وری نیروی انسانی در سازمان  و چگونگی بهبود آن سخنان ارزشمندی  ارائه گردید.
این دوره به همت روسای آموزش شرکت های تولید و تعمیرات دز و هماهنگی مجتمع عالی  آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان اجرا شد.