سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/02/06         ساعت 12:56:42     گروه خبری news

تصویر

 

 بمنظور بالا بردن ضریب آمادگی نیروگاه دز جهت مواجهه با پیک بار شبکه و فصل گرما ، اورهال  باس نیروگاه دوم کلیدخانه  انجام گردید.
سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولیدو بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : 
اورهال باس نیروگاه دوم کلید خانه سد و نیروگاه دز مطابق برنامه و بررسی های صورت گرفته ، در مورخ 2/2/1401 آغاز  و اقداماتی از جمله رفع گزارش نقصهای موجود ، رفع نقاط ترموویژن ، تست کنتاکت رزیستانس و تایمینگ تست تجهیزات ، شستشوی تجهیزات با ماشین مقرره شور و تست رله های حفاظتی  خطوط (  REL316 و REL 521  ) انجام شد. 
شایان ذکر است این عملیات بمدت 12 ساعت توسط پرسنل شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز و پست های بلافصل سازمان آب و برق خوزستان بر روی  8 بی انجام شد.
همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده در مرحله بعد باس اول نیروگاه دز نیز اورهال خواهد شد.