سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/12/25         ساعت 22:22:55     گروه خبری news

تصویر عملیات جابجایی ترانسفورماتور قدرت واحد شماره 3 نیروگاه دز بمنظور تعویض با ترانسفورماتور جدید انجام شد.
جاسم تیموری ، معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت :  ترانسفورماتور از اجزای مهم در بهره برداری انرژی الکتریکی می باشند که مطابق با استانداردهای موجود بطور مداوم تحت پایش وضعیت ، مراقبت و کنترل قرار می گیرد.
وی گفت : با توجه به طول عمر و وجود نواقض و مشکلات ترانسفورماتور واحد شماره 3 و آنالیز عملکرد آن طبق دستورالعمل ها و استانداردهای موجود ،  ترانس واحد شماره 3 با محدودیت تولید مواجه گردید .
لذا با هماهنگی های انجام شده با معاونت محترم سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان نسبت به تعویض آن اقدام گردید.  کلیه عملیات جابجای و تعویض با ترانس نو ، توسط پرسنل معاونت فنی مهندسی سد و نیروگاه دز برنامه ریزی ، نظارت و کنترل می گردد.
تیموری گفت : در خصوص این عملیات تیمی متشکل از پیمانکار مجرب جهت حمل و نقل ، تخلیه و بارگیری دو دستگاه ترانس و همچنین همکاری گروه های تعمیراتی ، شرکت تعمیرات ناحیه دز ، پرسنل حمل و نقل معاونت مالی و پشتیبانی ، معاونت فنی مهندسی و .. جهت دمونتاژ قطعات و اجزا ، جابجایی قطعات و انبارش و دیگر عملیات مورد نیاز همکاری می نمایند.
معاون فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : ترانس جایگزین با ظرفیت 105 MVA و  ساخت شرکت آریا ترانسفورماتور می باشد که در راستای بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحدهای نیروگاه دز  نصب می گردد.