سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/12/22         ساعت 10:39:35     گروه خبری news

تصویر مطابق برنامه ریزی‎های انجام شده در سال  1400 ، اورهال سالیانه  واحدهای نیروگاه دز از ابتدای مهرماه 1400 با اورهال سالیانه واحد شماره 8  آغاز گردید و در این مدت علاوه بر کارهای روتین شامل بازرسی فنی و اورهال قسمتهای مختلف توربین ، ژنراتور ،ترانسهای قدرت و اجزاء مربوطه در کلیدخانه ،  برنامه های  خاصی بر روی واحدهای 6 و4  انجام گردید.
جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : واحد شماره 4 از مرداد ماه سال 1400 پس از بهینه سازی و افزایش ظرفیت ، وارد مدار تولید گردید. اما  بمنظور بررسی بعضی نقاط حساس و تنظیمات مجدد بعضی از اجزای آن ، همزمان با واحدهای دیگر از مدار خارج و اورهال سالیانه آن انجام شد.  
همچنین واحد شماره 6 علاوه بر بازرسیهای فنی روتین ،  میزان گشتاور تعداد 102 عدد بولت هسته ژنراتور مطابق با استانداردهای موجود بررسی و گشتاور مورد نیاز بر روی آنها اعمال  گردید.
تیموری افزود : واحد شماره 3  آخرین واحد نیروگاهی بود که تحت تعمیرات سالیانه قرار گرفت و اورهال آن انجام گردید. ولی در حال حاضر بدلیل عملیات تعویض ترانسفورماتور ، به مدار تولید وصل نشده است و پس از انجام پروژه جابجایی و تعویض ترانسفورماتور قدرت ،  به مدار تولید باز خواهد گشت.