سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/10/24         ساعت 19:12:39     گروه خبری news

تصویر

با توجه به اینکه برق مورد نیاز یک نیروگاه جهت مصارف داخلی آن توسط ژنراتورهای آن نیروگاه تأمین می گردد ، هنگام فروپاشی شبکه برق و خاموش شدن ژنراتورها  ، برق مصرف داخلی دستگاههای کمکی ژنراتورها قطع و نهایتاً ژنراتور قابلیت استارت مجدد ندارد.  به عملیات راه اندازی مجدد یک نیروگاه بدون استفاده از شبکه برق ،  بازیابی یا بلاک استارت گفته می شود.
عملیات خود راه اندازی نیروگاه دز پس از برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده ،  بامداد جمعه 24 دی ماه 1400  با حضور مهندس شهرام بخاری رئیس اداره کنترل شبکه انتقال خوزستان ( دیسپاچینگ جنوب غرب ) و همکاران،  بهره برداران و کارشناسان فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز برگزار گردید.
شهرام بخاری  گفت : با توجه به اینکه برق مصرف داخلی بیشتر نیروگاه ها از شبکه تامین می گردد ،  شبکه به نیروگاههای خود راه اندازی همچون نیروگاه دز نیاز دارد که هنگامی بی برق شدن شبکه ، بوسیله دیژل ژنراتور مسیر مصرف داخلی را بسته و واحدهای  نیروگاه و همچنین شبکه را برقدار نماید.
وی افزود : این تست ها بطور مستمر انجام می شود و  اجرای این آزمون ها  موجب آمادگی هر بیشتر شبکه  ، دیسپاچینگ و همکاران  بهره بردار خواهد شد.

آزمون خود راه اندازی نیروگاه دز
آزمون خود راه اندازی نیروگاه دز
آزمون خود راه اندازی نیروگاه دز
آزمون خود راه اندازی نیروگاه دز
آزمون خود راه اندازی نیروگاه دز