سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/09/03         ساعت 08:50:58     گروه خبری news

تصویر جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز  از عملیات اورهال واحد شماره 4 نیروگاه دز برای اولین بار پس از بهینه سازی خبر داد.
تیموری گفت : پس از بهینه سازی و راه اندازی واحد شماره 4 نیروگاه دز و تحویل موقت این واحد جهت بهره برداری ، به منظور بررسی فنی قطعات و تجهیزات و رفع عیوب خاص که در زمان راه اندازی موقت مشخص گردید ، این واحد  در تاریخ 23 آبان ماه سال جاری  از مدار تولید خارج گردیده  تا بررسی و تستهای مورد نیاز و رفع نواقص این واحد انجام شود.
در حال حاضر تیمی متشکل از دست اندرکاران پروژه مذکور ( کارفرما، مشاور و پیمانکاران) و شرکت تعمیرات ناحیه دز با نظارت کارشناسان فنی شرکت تولید و  بهره برداری سد و نیروگاه دز در حال انجام این پروژه می باشند.