سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/08/04         ساعت 10:43:04     گروه خبری news

تصویر

 

 این مانور در راستای اجرای دستورالعمل های بهره برداری و الزامات پدافند غیر عامل درخصوص حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات هیدرومکانیکال و تست عملکرد سرریزهای سد دز مقابله با سیلاب های احتمالی ، ابتدای هر سال آبی برگزار می گردد.
مانور خشک دریچه های قطاعی سرریز سد دز در سال 1400 نیز با همکاری معاونت های  بهره برداری ، پایداری ، فنی مهندسی و همچنین واحد ایمنی سد و نیروگاه دز  ، با موفقیت اجرا شد. 
 

مانور خشک دریچه های قطاعی سرریز سد دز
مانور خشک دریچه های قطاعی سرریز سد دز
مانور خشک دریچه های قطاعی سرریز سد دز