سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/04/19         ساعت 08:20:29     گروه خبری news

تصویر
بازدید میدانی اصحاب رسانه و خبرنگاران خانه مطبوعات خوزستان از سد دز
بازدید میدانی اصحاب رسانه و خبرنگاران خانه مطبوعات خوزستان از سد دز
بازدید میدانی اصحاب رسانه و خبرنگاران خانه مطبوعات خوزستان از سد دز
بازدید میدانی اصحاب رسانه و خبرنگاران خانه مطبوعات خوزستان از سد دز
بازدید میدانی اصحاب رسانه و خبرنگاران خانه مطبوعات خوزستان از سد دز