سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/02/29         ساعت 22:40:46     گروه خبری news

تصویر ظهر امروزجمعی از نمایندگان کشاورزان حوزه های دز و کرخه ضمن بازدید از سد و دریاچه دز ، با مهندس سعید  رئوفی نسب ، مدیرعامل شرکت تولید و بهره داری سد و نیروگاه دز و جمعی از مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو نمودند.
بحث خشکسالی و میزان توانایی سدها در تأمین آب کشاورزی درتابستان و پاییز سال جاری از مباحث این دیدار بود.
سعید رئوفی نسب در پاسخ به سوالات نمایندگان کشاورزان گفت : کاهش شدید آورد رودخانه دز و کاهش بارشها  در سال آبی گذشته و بروز پدیده خشکسالی ، موجب خالی ماندن حجم قابل توجهی از مخزن دریاچه سد دز شده  است و ما با توجه به میزان ذخیره آب ، در تولید انرژی و رهاسازی آب ، تابع دستورالعمل های سازمان آب و برق خوزستان خواهیم بود.وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی مناسب بین مسئولین سازمان آب و برق خوزستان و اصناف مختلف جامعه کشاورزی استان بتوانیم‌بر بحران خشکسالی فائق آییم.
دیدار نمایندگان کشاورزان حوزه دز و کرخه از سد و نیروگاه دز
دیدار نمایندگان کشاورزان حوزه دز و کرخه از سد و نیروگاه دز
دیدار نمایندگان کشاورزان حوزه دز و کرخه از سد و نیروگاه دز