سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/10/10         ساعت 12:48:03     گروه خبری news

تصویر

 پاور تونل و آبراهه اصلی نیروگاه اول سد دز پس از آب بندی و رفع نشستی شیرهای پروانه ای آبدار شد.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز با اعلام این خبر گفت :
در اثنای تعمیرات بازرسی های واحدهای نیروگاه دز در سال گذشته و مشاهده نشتی شیر پروانه ای واحد شماره 2 این نیروگاه دز ، بررسی  و برنامه ریزی جهت رفع این نقض انجام گرفت.  بدین منظور                 در آبانماه سال جاری  پاور تونل 4 واحد اول این نیروگاه مسدود و تخلیه گردید  و طی برنامه ریزی انجام شده ،  رینگهای  آببندی این شیرها  که طی پروسه مهندسی معکوس با نظارت کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز توسط متخصصان داخلی ساخته شده ، بر روی   شیر پروانه ای شماره 2 نصب گردید.  همچنین طی انجام این عملیات  مشخص گردید شیر شماره 1 نیز دارای نشتی است که پس از بررسی محلهای آببندی و خوردگی بوجود آمده ،  روش ترمیم آن بوسیله جوشکاری مشخص و رفع نقص گردید.
عملیات گیت گذاری و مسدود کردن و آبدار کردن پاور تونل و رفع نواقص شیرهای پروانه ای  با  همکاری تیمی متشکل از غواصان مجرب ، کارشناسان فنی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان ( ناحیه سد دز) انجام شد و این واحد ها با آمادگی کامل جهت تولید ، در اختیار بهره برداری قرار گرفت.