سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/12/12         ساعت 12:23:20     گروه خبریاورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز در سال 1398 به پایان رسید. پس از برنامه­ریزی های انجام گرفته و اولویت بندی خروج واحدها و هماهنگی لازم با معاونت محترم بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان ، مدیریت محترم منابع آب ، بازار برق و مدیریت محترم شبکه اورهال سالیانه واحدهای این نیروگاه با خروج واحد شماره پنج در ساعت 07:30 مورخ 30/06/98 آغاز گردید و با ورود واحد شماره سه در ساعت 20:41 مورخ 01/12/98 به اتمام رسید .
لازم به ذکر است که برنامه اورهال سالیانه این نیروگاه برای مدت 126 روز برنامه ریزی گردیده بود که با تلاش شبانه روزی و قابل تقدیر کلیه پرسنل بهره برداری ، فنی مهندسی و شرکت تعمیرات سد و نیروگاه دز ، اورهال سالیانه واحدها در مدت 121 روز به پایان رسید.