سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/09/08         ساعت 19:43:11     گروه خبری


 سرریزهای سد دز پس از اورهال اساسی ، آماده بهره برداری شدند.
اورهال اساسی سرریزهای سد دز در نیمه اول مهرماه سال جاری آغاز و پس از انجام کارهای برنامه ریزی شده و تست های مورد نیاز بر روی این تجهیزات مهم ، در 28 آبانماه راه اندازی و جهت بهره برداری آماده شدند.
مهندس جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در این مورد گفت : فاز اول این پروژه بر روی سرریز شماره 1 آغاز و با حجم بیشتری از عملیات شامل تعویض تابلو فرمان ، کنترل و کابلهای ارتباطی همراه بود.
فاز دوم این عملیات نیز طبق برنامه ریزی های انجام شده ، بر روی سرریز شماره 2 آغاز و در مجموع پس از اورهال موفقیت آمیز تجهیزات در بازه زمانی حدود 50 روزه ، هر دو سرریز سد دز آماده بهره برداری گردید.
شایان ذکر است فاز دوم این پروژه توسط همکاران زحمتکش شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان در ناحیه سد دز انجام شد.