یکشنبه 11 خرداد 1399
مديريت محتوا
چاپ
ایمیل پرسنل واحد فنی و مهندسی

behshad.mohsen@dezdam.co.ir

teimoori.jasem@dezdam.co.ir

Shadabi.reza@dezdam.co.ir

Shahnazar.hossein@dezdam.co.ir

Ganji.samir@dezdam.co.ir

Mahnegar.Mozhgan@dezdam.co.ir

etemadi.reza@dezdam.co.ir

akbarian.amir@dezdam.co.ir

eqdam.hooman@dezdam.co.ir

dalvand.mohamad@dezdam.co.ir