سه شنبه 26 شهریور 1398
پیشکسوتان
چاپ
قرار نیست سکوت کنیم و سپیدی های روزگار را نادیده بگیریم . قرار نیست فراموشی ، فاصله ای باشد میان ما .....
قرار نیست تنها عکسی بر دیوار خاطرات باشند
قرار است با لحن مهربانی و عطر فروتنی صدایشان کنیم و در ترنم بودنشان که خصلت زاگرس دارند امروز را جشن بگیریم.
دست به آسمان بر می داریم و در زمزمه نام حضرت حق سلامتی شان را آرزو می کنیم.