یکشنبه 29 مهر 1397
معرفی مدیران عامل سددز از دیروز تا امروز
چاپ
 
   مهندس کریم قره باغی :
 مدیر عامل دوره اول از سال 1342 تا سال 1348

مهندس فریدون خلوتی:

مدیر عامل دوره دوم از سال 1348 تا سال 1351

مهندس ابراهیم کاتب:

مدیر عامل دوره سوم از سال 1351 تا سال 1353

مهندس کیخسرو ظهور:

مدیر عامل دوره چهارم از سال 1353 تا سال 1355

مهندس محمدرضا خوش لسان:

مدیر عامل دوره پنجم از سال 1355 تا سال 1358

مهندس سیدی:

مدیر عامل دوره ششم از سال 1358 تا سال 1362

مهندس سید سیف الدین طباطبایی:

مدیر عامل دوره هفتم از سال 1362 تا سال 1363

 

 مهندس محمد ایرانی زاده:

مدیر عامل هشتم اول از سال 1363 تا سال 1370

مهندس محمد تقی مسعودی نژاد:

مدیر عامل دوره نهم از سال 1370 تا سال 1376

مهندس فریدون خاییز:

مدیر عامل دوره دهم از سال 1376 تا سال 1378

مهندس حبیب الله جعفری:

مدیر عامل دوره یازدهم از سال 1378 تا سال 1383

مهندس محمود رضا توکلی زانیانی:

مدیر عامل دوره دوازدهم از سال 1383 تا سال 1385

مهندس احمد کاوسی نژاد:

مدیر عامل دوره سیزدهم از سال 1385 تا سال 1386

مهندس سعید رئوفی نسب:

مدیر عامل دوره چهاردهم از سال 1386 تا سال 1388

مهندس حسین صحرائی:

مدیر عامل دوره پانزدهم از سال 1388 تا تیرماه 1393

مهندس سعید رئوفی نسب:

مدیر عامل دوره شانزدهم از تیر ماه  سال 1393 تا کنون