سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/08/18         ساعت 12:50:46     گروه خبری news

آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز

عملیات گیت گذاری و بستن آبراهه اصلی نیروگاه دز آغاز شد. این عملیات  با استفاده از یک تیم غواصی مجرب و با همکاری کارشناسان شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز انجام می شود.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز  با اعلام این خبر گفت :  به دلیل نشتی شیر پروانه ای واحد شماره 2 و برنامه ریزی جهت رفع این نقص ، کانال آب بر شماره یک با عملیات گیت گذاری مسدود و 4 واحد اول نیروگاه                  از مدار تولید خارج می گردد.  به دلیل شرایط خاص غواصی ، این عملیات می بایست در ارتفاع مناسب آب دریاچه و قبل از فصل آبگیری سد انجام گیرد.
همزمان با این عملیات طی برنامه ریزی مدون، اورهال و بازرسی های پاور تونل  و  پنستاک ها، رفع نقص از رینگ آب بند شیرپروانه ای واحد شماره 2 و همچنین اورهال سالیانه واحدهای 1 و 2 انجام  می گیرد و پس از آن ،  پاورتونل آب دار شده و واحدها به مدار تولید باز خواهند گشت.
 

آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز
آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز
آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز
آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز
آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز
آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز
آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز
آغاز عملیات گیت گذاری تونل اصلی آب بر نیروگاه دز