سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/08/12         ساعت 20:41:51     گروه خبری news

 

 بمنظور بررسی وضعیت هسته ژنراتور واحد 7 نیروگاه دز   تست  ELCID  در تاریخ 8/8/99              توسط گروه تست شرکت مپنا بر روی این واحد انجام گردید.
جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت :  یکی از آزمایشات مورد نیاز در ژنراتورها ، ردیابی شکست عایقی ورقه هسته استاتور آنها می باشد که بوسیله دو نوع تست رینگ شار (لوپ ) پرقدرت و تست ELCID با قدرت پایین ، قابل سنجش است.
وی افزود : با توجه به اورهال واحد 7 نیروگاه دز ،   از اجرای تست (Electromagnetic Core Imperfection Detection) )  ELCID   استفاده گردید که شار مغناطیسی آن حدود 4 درصد شار نامی می باشد  بنابراین گرمای تولید  شده توسط فالت  ایجادشده ناچیز است ، ولی جریان فالت توسط ابزار الکترومغناطیس قابل ردیابی است. این تست با ابزار مخصوص توسط گروه تست شرکت مپنا انجام شد که نتایج آن در روند نگهداری و بهره برداری واحدها  مفید می باشد.