سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/07/19         ساعت 16:02:31     گروه خبری news

تصویر

واحد شماره 5 نیروگاه دز  از تاریخ 21/6/99  از مدار تولید خارج و پس از انجام  بازرسی های سالیانه و سرویس و تعمیرات مورد نیاز ، روز چهارشنبه 16 مهرماه 1399  به شبکه سراسری متصل شد.

همچنین پس از هماهنگی های انجام شده با سازمان آب  برق خوزستان ، واحد شماره 7 نیروگاه دز صبح جمعه 18 مهرماه 99 بمنظور اورهال سالیانه از مدار تولید خارج شد.