پنجشنبه 22 آذر 1397
.
چاپ
 
 
 
  اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز در سال 1397 در حال انجام است.
 پس از اخذ مجوزهای های لازم و هماهنگی های بعمل آمده با دیسپاچینگ ملی و بازار برق کشور ، همچنین هماهنگی واحدهای مختلف شرکت های تولید و تعمیرات ، اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه مطابق برنامه زمابندی شده از ساعت 7:30 روز 30 شهریور سال جاری با خروج واحد شماره 6 از مدار تولید آغاز گشت.
لازم به ذکر است که عملیات اورهال سالیانه واحدهای این نیروگاه در بازه زمانی 126 روز پیش بینی شده است.